SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "SF.ANDREI"
VALEA IASULUI - ARGES
a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice https://legislatie.just.ro
    - Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
    - Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Hotarare nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
    - Legea Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
    - Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Legea nr. 292/2011 privind asistenta sociala, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
    - Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
    - Instructiunea nr.1/2021 privind modificarea contractului de achizitie publică/contractului de achizitie sectorială/acordului-cadru
    - Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Ordinul nr. 1502/2016 pentru aprobarea componentei si a atributiilor Consiliului etic care functioneaza în cadrul spitalelor publice;
    - Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Ordinul nr.1312/250/2020 din 22 iulie 2020 privind organizarea si functionarea structurii de management al calitatii serviciilor de sanatate în cadrul unitatilor sanitare cu paturi si serviciilor de ambulanta, în procesul de implementare a sistemului de management al calitatii serviciilor de sanatate si sigurantei pacientului;
    - Ordinul nr. 298/2020 din 26 august 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea procesului de implementare a sistemului de management al calitatii serviciilor de sanatate si sigurantei pacientului;
    - Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)    
    - Legea nr. 672/2002 privind auditul intern public, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Legea nr.53 din 24 ianuarie 2003 republicata - Legea nr.53/2003 - Codul muncii.
    - Ordonanta de urgenta nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasă si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.
    - Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 privind securitatea si sanatatea in munca.
    - Hotararea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice;
    - Legea Nr. 185/2017 din 24 iulie 2017 privind asigurarea calitătii în sistemul de sănătate.
    - Ordinul Nr. 446/2017 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii si metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor.
    - Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;
    - Lege Nr. 55/2020 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
    - Ordin Nr. 434/2021 din 26 martie 2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor si a unitătilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 si a listei spitalelor si unitătilor de dializă care asigură asistenta medicală pentru pacienti, cazuri confirmate si suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competentă;
    - Ordin Nr. 870/2004 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea si efectuarea gărzilor în unitătile publice din sectorul sanitar
    - Ordin Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale în unitătile sanitare;
    - Ordin Nr. 1761/2021 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curătarea, dezinfectia si sterilizarea în unitătile sanitare publice si private, evaluarea eficacitătii procedurilor de curătenie si dezinfectie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfectia mâinilor în functie de nivelul de risc, precum si metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare si controlul eficientei acestuia;
    - Lege Nr. 104/2003 din 27 martie 2003 *** Republicată privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre în vederea transplantului;
    - Hotarare Nr. 696/2021 din 26 iunie 2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor autoritatii sau institutiei publice
    - Regulamentul de organizare si functionare
    - Regulamentul de ordine intern
    - Organigrama
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice
    - Manager: Jr. Florentina Matei - 0248724431 int 2010 mail: postmaster@spviasului.ro
    - Dir. medical: Dr. Constantin Camelia - 0248724431 int.2016 mail: dir.med@spviasului.ro
    - Dir. Fin. Contabil: Cristea Daniela - 0248724431 int. 2020 mail: financiar@spviasului.ro
    - Jr.Petricu Georgeta - Tel: 0248724431 int.2030, mail: juridic@spviasului.ro
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
d) Coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice
    - Date de contact
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
e) Audiente
    - Manager        - pentru personal - Luni - 12 - 13
                            - pentru exterior  - Joi    - 12 - 13
    - Director medical - zilnic 11 - 13
    Inscrierele se fac la secretariatul unitatii sau la tel: 0248724431
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
f) Sursele financiare, bugetul si bilantul
    - Buget
    - Bilant 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
g) Programele si strategiile proprii
    - Plan Management
    - Plan Strategic
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
h) Lista cuprinzand documentele de interes public
    - Lista documente de interes public
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
i) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii
   - Lista documente
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
j) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate
    - Impotriva refuzului de a comunica informatiile publice solicitate persoana vatamata se poate adresa cu reclamatie la conducatorul institutiei publice in termen de 30 zile de la luarea la cunstinta de catre persoana lezata
    - In cazul in care persoana se considera vatamata in drepturile sale poate face plangere la sectia contecios administrativ a Tribunalului Arges in termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevazut in art. 7 din Legea 544/2001 privind informatiile de interes public
BULETIN INFORMATIV